கைலாசம் - இலவச விசா - குடியுரிமை

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12049
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

கைலாசம் - இலவச விசா - குடியுரிமை

Post by ஆதித்தன் » Tue Dec 10, 2019 6:11 am

கைலாசம் என்ற இன்ப மயமான நாடு இருப்பது வெளிப்பட்டுள்ளது.

விரும்புவோர் விதிப்படி வாழ்வினை சிவசக்தியோடு அனுபவிக்க ஏற்பவர் ஏழுகடல் கடந்து எளிமையாக சென்று குடியேறலாம்.

பணம் இல்லை.

பஞ்சம் இல்லை.
Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”