பீட்ருட் அல்வா செய்வ்து எப்படி?

உங்களுடைய சமையல் பக்குவங்களையும் வீட்டினை பராமரிக்கும் செயல்பாட்டினையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Post Reply
User avatar
ganeshsri
Posts: 23
Joined: Tue Aug 05, 2014 5:10 pm
Cash on hand: Locked

பீட்ருட் அல்வா செய்வ்து எப்படி?

Post by ganeshsri » Mon Sep 15, 2014 4:17 pm

பீட்ருட் அல்வா செய்வ்து எப்படி? என்று விளக்கம் கொடுங்கள்?
Post Reply

Return to “நம் வீட்டுச் சமையலறை”