Forex Trading அடிப்படைக் கற்றுக் கொள்ளுவதற்கான பயிற்சி கட்டணம் ரூ.2000 - இடம்: சென்னை-அரும்பாக்கம். தொடர்புக்கு: 900+30+32+100

Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Earn extra money from Home based free online job sites, which are proved from us with lot of payout.
9500672015
Posts: 3
Joined: Sun Jan 22, 2017 7:22 pm
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby 9500672015 » Mon Jan 23, 2017 6:53 pm

9500672015 wrote:[link] :nea: [/Link[img]%20%20%20%20[/img]
wahidfhs
Posts: 131
Joined: Mon Sep 28, 2015 5:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby wahidfhs » Mon Jan 23, 2017 11:23 pm

sir I want bitcoin 5$ and I have payza dollar ..if you can exchange please give me ur payza id
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12472
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby ஆதித்தன் » Tue Jan 24, 2017 10:05 am

wahidfhs wrote:sir I want bitcoin 5$ and I have payza dollar ..if you can exchange please give me ur payza idfees 2$

selvaathithan@hotmail.com
பாரக்ஸ் ட்ரேடிங்க் செய்வோர், படுகை டவுன்லைனாக சேர்ந்து கொள்வதன் மூலம் ப்ராபிட் டிப்ஸ் & 2 நாட்களில் பணம் வித்ட்ரா செய்யும் வசதியினை பெறலாம். Open Trading A/c - http://forex.padugai.com
Image
wahidfhs
Posts: 131
Joined: Mon Sep 28, 2015 5:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby wahidfhs » Wed Jan 25, 2017 5:05 am

my payza id - wahidfha@gmail.com
amount - 7.20$
my Bitcoin Wallet - 15RwJxGTLvbTKqA6jLGpPTY6rDzZATuKN3
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12472
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby ஆதித்தன் » Wed Jan 25, 2017 7:12 am

bitcoin ssent
wahidfhs
Posts: 131
Joined: Mon Sep 28, 2015 5:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby wahidfhs » Wed Jan 25, 2017 9:25 am

thnx sir
bavanika
Posts: 5
Joined: Thu Jan 26, 2017 10:31 am
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby bavanika » Thu Jan 26, 2017 4:04 pm

ஆதித்தன் wrote:
Earn Money by Free Bitcoin Collection Work

Free Bitcoin collection is the most easiest online job in internet and paying genuinely. We are doing this job since 2013 and earned lot of money From home. Now, we introduce that free bitcoin cash collection online job to everyone, who one interest to make extra money for wealthy life.

First create your Free bitcoin wallet account and get your Bitcoin Address to start your Bitcoin collection work. Click this link to Create Free Bitcoin Wallet.

Image


If you registered on Expo, then login and go to Wallet section > Check My Address > in Pop up Window shown your Bitcoin Address QR Code and there bottom shown your Wallet Address Code, > Copy your Bitcoin address and start work with below mentioned Free Bitcoin Collection Job sites and get payment to your Xapo Bitcoin wallet.

Example, see my Bitcoin Address:: 12kLhzgyky6QmNBt5HEiYC6T6C6drVTzpQ

Free Bitcoin Collection Online Job Sites

Free Bitcoin Site 1 : Click to Register and Earn Free Satoshi every hour.

Image


Free Bitcoin Site 2 : Click to Register and Earn Clixcent BTC Every Day.

Image


Free Bitcoin Site 3 : Click to Register and Earn Moon BitCoin Every 5 Minutes.

Image


Free Bitcoin Site 4 : Click to Register and Earn Free Paid Coins by Simple Clicking

Image


Free Bitcoin Site 5 : Click to Register and Earn Free mBTC By Viewing Websites.

ImageMy Free Bitcoin Payment Proofs Added in here and updated on Reply Post:

Image

Image

Image

Image

WHAT IS BITCOIN?

Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money, since 2009. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system. Bitcoin is the simplest way to exchange any fiat money at very low cost.

Who created Bitcoin? Satoshi Nakamoto

Bitcoin is the first implementation of a concept called "cryptocurrency", which was first described in 1998 by Wei Dai on the cypherpunks mailing list, suggesting the idea of a new form of money that uses cryptography to control its creation and transactions, rather than a central authority. The first Bitcoin specification and proof of concept was published in 2009 in a cryptography mailing list by Satoshi Nakamoto. Satoshi left the project in late 2010 without revealing much about himself. The community has since grown exponentially with many developers working on Bitcoin.

Satoshi's anonymity often raised unjustified concerns, many of which are linked to misunderstanding of the open-source nature of Bitcoin. The Bitcoin protocol and software are published openly and any developer around the world can review the code or make their own modified version of the Bitcoin software. Just like current developers, Satoshi's influence was limited to the changes he made being adopted by others and therefore he did not control Bitcoin. As such, the identity of Bitcoin's inventor is probably as relevant today as the identity of the person who invented paper.

Is Bitcoin really used by people?


Yes. There is a growing number of businesses and individuals using Bitcoin. This includes brick and mortar businesses like restaurants, apartments, law firms, and popular online services such as MicroSoft, Namecheap, WordPress, and Reddit. While Bitcoin remains a relatively new phenomenon, it is growing fast. At the end of August 2013, the value of all bitcoins in circulation exceeded US$ 1.5 billion with millions of dollars worth of bitcoins exchanged daily.

Can I make money with Bitcoin?


There are various ways to make money with Bitcoin such as mining, Free Bitcoin Collection, Price speculation or running new businesses. Investing time and resources on anything related to Bitcoin requires entrepreneurship.


Payments made easy

Bitcoin on desktop/mobiles allows you to pay with a simple two step scan-and-pay. No need to swipe your card, type a PIN, or sign anything. And all you need to do to receive Bitcoin payments is to display the QR code/Bitcoin Address in your Bitcoin wallet app and let your friend scan your mobile, or touch the two phones together (using NFC radio technology).

Security and control over your money

Bitcoin transactions are secured by military grade cryptography. Nobody can charge you money or make a payment on your behalf. So long as you take the required steps to protect your wallet, Bitcoin can give you control over your money and a strong level of protection against many types of fraud.

Works everywhere, anytime

Just like with email, you don't need to force your family to use the same software or the same service providers. Just let them stick to their own favorites. No problem there; they are all compatible as they use the same open technology. The Bitcoin network never sleeps, even on holidays!

Fast international payments

Bitcoins can be transferred from Africa to Canada in 10 minutes. There is no bank to slow down the process, level outrageous fees, or freeze the transfer. You can pay your neighbors the same way as you can pay a member of your family in another country.

Is Bitcoin legal?
Yes, Legal.

Protect your identity[/b]

With Bitcoin, there is no credit card number that some malicious actor can collect in order to impersonate you. In fact, it is even possible to send a payment without revealing your identity, almost just like with real money. You should however take note that some effort can be required to protect your privacy.
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12472
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby ஆதித்தன் » Wed Feb 22, 2017 9:25 pm

Bonus Bit Coin Paying Faucet 6: <

rajeshlovmdu
Posts: 1
Joined: Thu Jun 22, 2017 12:17 pm
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby rajeshlovmdu » Wed Jul 05, 2017 3:06 pm

sir if i have bitcoins and want to encash it in indian rupee, can i send it to you? or else any safe and perfect idea if there is, please tell me sir.....i am rajesh kumar
User avatar
venkatvc
Posts: 7
Joined: Sat Aug 19, 2017 4:13 pm
Flag: India

Re: Free Bitcoin Digital Currency Collection Online Job - Free

Postby venkatvc » Sat Aug 19, 2017 5:10 pm

RaiBlock captcha டைப்பிங் பற்றி விவரம் அறிந்தவர்கள் சொல்லவும். அது நமது நேரத்திற்கு ஏற்ற வருமானம் தரக் கூடியதா?

Return to “Free Online Job Resources”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest