பழமாய் படம் போட்டு ஏமாற்று பன்னாடு

எங்களால் பகுக்கப்படாத பகுதியிலிருந்து பகிர வேண்டிய சொந்த ஆக்கப் பதிவுகள் நிறைந்த படுகை.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12032
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

பழமாய் படம் போட்டு ஏமாற்று பன்னாடு

Post by ஆதித்தன் » Wed Apr 05, 2017 3:53 pm

Image

பன்னாட்டு கம்பெனிகள் ரொம்பத் தெளிவாக அரசையும் அதிகாரிகளையும் கைக்குள் போட்டுக் கொண்டு, பழம் ஜாம் என்றப் பெயரில் போலியான உணவுகளைக் கொடுத்து, மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

தகவலைப் பரப்பி, உறவுகளைக் காத்துக் கொள்ளுங்கள்.
Post Reply

Return to “படுகை ஓரம்”